09. Αρχείο‎ > ‎

09.03. Μέλη

Εγγραφή μελών
Μέλη της ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού εγγράφονται με αίτησή τους όσοι έχουν
εκδώσει 2 τουλάχιστον λογοτεχνικά έργα άνω των τριών τυπογραφικών το καθένα, τα οποία αξιολογούνται
 ελεύθερα από τα  μέλη του Διοικητικού  συμβουλίου.
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από 2 αντίτυπα των εκδοθέντων έργων τους και από σύντομο βιογραφικό
 και εργογραφικό σημείωμα.

Υπόδειγμα αίτησης


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ

Comments