05. Διοικητικά Συμβούλια

Η Ενωση διοικείται από Διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από 7 ως 9 τακτικά μέλη τα οποία εκλέγονται από τη Γενική συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και με ενιαίο ψηφοδέλτιο.
Η θητεία του Διοικητικού συμβουλίου είναι τετραετής.