04. Καταστατικό του Σωματείου

Το καταστατικό του Σωματείου αποτελείται από 28 άρθρα.
Οι μεταβολές που έγιναν διαχρονικά αναφέρονται αναλυτικά στο θέμα 01.Ταυτότητα της ένωσης.
Στα επόμενα υποθέματα ακολουθούν τα κείμενα του αρχικού και του ισχύοντος σήμερα καταστατικού.